Grov arbeidslivskriminalitet i byggebransjenIllustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen

A-krimsenteret i Oslo er et samarbeid bestående av Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt og er opprettet for å avdekke arbeidslivskriminalitet.

Tekst og illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen 15.03.2017 Kilde Frifagbevegelse, NRK, Regjeringen.

I følge pressemelding fra koordinator for a-krimsenteret i Oslo Bjørn Marhaug, er rundt 30 personer anmeldt og 11 kriminelle nettverk avslørt i byggebransjen. 

Ved NRK sak om gjengmiljøer i Oslo beskrives det og at kriminelle med tilknytning til gjenger forsøker å bygge opp lovlige virksomhet, for eksempel innen restaurantbransjen, bilpleie og entrepenørselskaper. 

Har blitt advart

Ved opprop og advarsel fra initiativtager Boye Ullman fra rørleggernes fagforeninger ved Trondheimskonferansen 2015, stilte 300 faglige tillitsvalgte står bak et opprop om at Norge skal si opp EØS-avtalen og uttalte seg kritiske til EØS-avtalen og advarsel om at EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping. 

"Den frie flyt fører til økonomisk kriminalitet. Det er i ferd med å oppstå mafiatilstander i flere bransjer.

I følge Ullman ved Nei til EU, hevdet AP politiker Jonas Gahr Støre, at arbeidslivskriminalitet har ingenting med EØS avtalen å gjøre.

Regjeringen beskriver i rapport at arbeidslivskriminaliteten er ifølge tilbakemeldinger fra etatene blitt mer omfattende, den er blitt grovere og den er blitt mer sammensatt. Derfor må også innsatsen mot denne formen for kriminalitet bli sterkere og bedre koordinert.

"Det er derfor nødvendig med et bredt og vedvarende samarbeid i arbeidslivet for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold.

Styrket samarbeid mellom offentlige etater er en sentral del av regjeringens strategi. I 2015 ble det opprettet tre enheter mot arbeidslivskriminalitet i Oslo, Stavanger og Bergen, der politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll er samlokalisert. Kemneren og Tolletaten inngår også i samarbeidet.

I 2016 er det opprettet to nye enheter i Kristiansand og Trondheim.

Regjeringen har bedt etatene om å etablere og formalisere et konkret, praktisk og operativt samarbeid på lokalt nivå. Videre arbeides det med konkrete tiltak for å styrke samarbeid om analyse og etterretning og deling av informasjon mellom etatene.

"Det settes og fokus på å inkludere flest mulig i arbeidslivet, og unngå at personer blir utnyttet av aktører som opererer utenfor det legale arbeidsmarkedet.

Det skal og være tatt initiativ til nærmere kontroll- og tilsynssamarbeid med offentlige myndigheter i de landene som sender mange arbeidstakere til Norge.

Regjeringen har og beskrevet i tiltak at de vil samarbeide med partene i arbeidslivet om en bred og vedvarende innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Lovreguleringer

Her jobbes det med å få på plass regelverk med utfordringer ved en enkelte medarbeiders adgang til å utveksle personopplysninger fra egen etat til medarbeidere ved senteret fra de øvrige etatene, senterets medarbeideres adgang til direkte søk i de andre etatenes registre og adgangen til å behandle og lagre personopplysninger i et eget register som senteret har behandlingsansvar for ved forskriftsregulert register.

I pressemeldingen fra a-krimsenteret opplyser de følgende om resultatene fra arbeidet i Oslo i 2016:

• Kontrollert 398 virksomheter/selskaper og 326 byggeplasser med over 1160 arbeidstakere

• Stanset arbeidet (helt eller delvis på) 16 byggeplasser og gitt 233 pålegg om HMS-kort (manglende eller ugyldig)

• Avdekket 11 kriminelle nettverk

• Avdekket 9 saker som har medført endrede stønadsforhold

• Anmeldt 30 forhold og gitt fire forelegg

Økte inntekter

Ifølge pressemeldinga har a-krimsenteret vært en vesentlig bidragsyter ved avdekking av for lite innrapportert inntekt og avgift innen bygg og anlegg i Skatt øst:

• 231 millioner i økte inntekter

• 86 millioner - moms

• 85 millioner - Arbeidsgiveravgift

<< Forrige        153 av 172        Neste >>