Rødt Landsmøtesalen PresseFoto: Brage Aronsen.

Fagbevegelsen og Rødt har mange sammenfallende saker. Under Rødts siste landsmøte gav partiet arbeidsliv og samarbeid med fagbevegelsen prioritet. 

Tekst Johnny Leo Johansen 19.04.2017. Kilde Frifagbevegelse, DN. 

Kan Rødt havne på tinget med en politikk som arbeidsfolk ser er annerledes i praksis enn ved de andre partiene? Rødt har tydelig satt seg å komme på stortinget som mål og enkelte målinger har vist at dette kan være mulig.

Vil på stortinget

Partiet kan ligge godt an til å komme tilbake på Stortinget etter 20 års fravær. Den gang med partiet Rød Valgallianse og frontfiguren Erling Folkvord.

For første gang bevilget Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) penger til partiet Rødt. Ledelsen fikk ikke medhold og et overveldende flertall vedtok mot ledelsen å gi partiet 50 000 kroner i valgkampstøtte ved NNN-årsmøte. 

– Rødt har vært det partiet som har ligget nærmest fagbevegelsens krav til politiske partier i forkant av de siste valgene, sa Roar Ellingvåg, avd. 7 Oslo og Akershus.

– NNN og Rødt står sammen i kampen for et organisert arbeidsliv. Vi ønsker kraftfulle tiltak for å stanse bølgen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som bryter ned den norske modellen i viktige bransjer, sa leder i Rødt Bjørnar Moxnes til NNN-arbeideren.

Vil dra partiene mot venstre

– Vi skal fortelle folk at hvis de ønsker et Norge som bekjemper forskjellene og stanser sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, må Ap samarbeide til venstre for seg og med Rødt, har Moxnes uttalt til Dagens Næringsliv.

Uttalelse fra landsmøte

Fra uttalelse fra Rødt er det beskrevet at partiet skal på Stortinget for å stå opp for vanlige arbeidsfolks interesser. Fra Stortingets talerstol skal Rødt agitere for å fjerne kapitalismen og bygge et sosialistisk samfunn.

Skal jobbe mot økende klasseforskjeller, for frihet fra markedstvang, for et anstendig og inkluderende arbeidsliv og demokratisk kontroll over økonomien.

På Stortinget vil Rødt foreslå å innføre sekstimers normalarbeidsdag. Dele på arbeidet, og ved kvinner vil sekstimersdagen være en måte å sikre økonomisk likestilling.

Klar tale mot EØS

Landsmøtet i Rødt mener EØS-avtalen må sies opp og erstattes med en handelsavtale. Avtalen undergraver norsk suverenitet, grunnlaget for velferdsstaten og over 100 år gamle faglige rettigheter. Det siste kom klart til uttrykk i høyesterettsdommen mot havnearbeiderne i desember 2016. Dommen slår fast at EØS-avtalen med EUs frie etableringsrett står over tariffavtaler og FNs ILO-konvensjoner.

Import av korttidsarbeidskraft og sosial dumping florerer i flere norske bransjer. Norske arbeidsgivere oppretter i stor skala egne bemanningsbyråer i EU-land med de laveste lønnsnivåene for å hyre folk inn på midlertidige kontrakter i Norge.

Derfor er kampen for å reversere endringene i Arbeidsmiljøloven og styrke den, også en del av kampen mot EØS-avtalen og for å forby bemanningsselskaper. Landsmøtet vil understreke at kampen ikke er rettet mot arbeidsinnvandrerne. De ønskes velkommen på norske lønns- og arbeidsvilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår som er kjempet fram i Norge gjennom 100 år blir nå hurtig undergravd og ødelagt i mange bransjer av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Rødt jobber for tiltak som forbedrer situasjonen innenfor EØS-avtalen, som påbud om lønn mellom oppdrag ved innleie, utvidelse av Arbeidstilsynets rett til å stanse arbeid og ilegge bøter ved lovbrudd, strengere bruk av konkurskarantene og et krafttak for lærlinger og yrkesfag.

Samtidig som Rødt ønsker effektive tiltak mot bemanningsbransjen og andre aktører som skor seg på å undergrave «den norske modellen», erkjenner vi at dagens regime for uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-området ikke er bærekraftig.

Arbeidsinnvandring

Hvis dagens regime for arbeidsinnvandring fra EØS-området får bestå, vil det være umulig å forsvare lønns- og arbeidsvilkår i viktige bransjer i Norge. Norske politikere er nå tvunget til å velge mellom EUs prinsipper for maksimal konkurranse om jobbene og «den norske modellen» i arbeidslivet.

Rødts utgangspunkt er nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet. Vi tar som utgangspunkt at nasjonalstaten står fritt til selv å lage reglene for arbeidsinnvandring.

Tradisjonelle saker

Som tradisjonelt forankret så er det tydlige uttalelser at partiet har som grunnlag frem til stortingsvalget, sin politikk mot økte forskjeller i samfunnet. 
<< Forrige        146 av 172        Neste >>