22. juni 2024

ENDRINGER I ARBEIDSMILJØREGELVERKET FRA NYTTÅR

Stortinget har vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket fra nyåret. Her er de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.

Strengere språkkrav på bygge- og anleggsplasser

Det kommer nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygg- og anleggsbransjen. I byggherreforskriften slås det fra nyttår fast at all skriftlig dokumentasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen godt. 

For at manglende kommunikasjon ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko, skal også alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen settes i stand til å forstå informasjonen som gis. Utgangspunktet er at minst én person på det enkelte arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, og også på et språk som alle de andre i arbeidslaget behersker. Det kommer frem av høringsnotatet til endringen.  

Nye krav til offentlige kontrakter

Ved innkjøp av bygge- og anleggsarbeider er offentlige virksomheter pålagt å ha kontrakter som forplikter leverandører og underleverandører til å gi ansatte visse lønns- og arbeidsvilkår. Fra nyttår kommer det flere endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det vil blant annet komme krav om at det i offentlige kontrakter skal stilles kontraktsvilkår om:  

  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • HMS-kort
  • Språkferdigheter og informasjonsplikt

Bemanningsforetak skal godkjennes

Fra nyåret innføres en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak. Tidligere har det bare vært krav til å registrere bemanningsforetak. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal fra 1. januar 2024 søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare bemanningsforetak som har slik godkjenning, kan leie ut arbeidstakere lovlig.  

Det er «forskrift om bemanningsforetak» som blir til «forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak».

Det blir tydeligere hvem som regnes som arbeidstakere

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven hva det vil si å være «arbeidstaker». Endringen vil gjøre det enklere å skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere. Definisjonen er viktig fordi arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter kun sikrer rettighetene der hvor det er et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Fra nyttår har en person arbeidstakerstatus, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold».

Verneombudets oppgaver endres

Verneombudets ansvar for å ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker, skal fra årsskiftet også omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten. ​

Det tydeliggjøres også at verneombudet skal se til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakerne er ivaretatt. 

Les flere endringer på arbeidstilsynet.no

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X