27. mai 2024

Krav om tariffavtale og ryddige innleiebestemmelser

Bakgrunn

Orona er et spansk heisselskap, som har etablert seg i Norge ved oppkjøp av en rekke mindre heisbedrifter. Heismontørklubben i den største av disse, Orona Norway AS, som utgjør 19 medlemmer i EL og IT Forbundet, har krevd opprettelse av tariffavtale, og en avtale som omhandler innleie av arbeidskraft. Selskapet kjemper desperat mot dette og benytter svært ufine metoder.

Orona Norway AS baserer mye av sin virksomhet på bruk av utenlandsk og innleid arbeidskraft. På montasje har andelen innleide arbeidere vært omtrent 20% i flere år. Heismontørklubben på bedriften blir knapt hverken informert eller involvert i denne siden av bedriftens virksomhet. Dette begrunnes med taushetsplikt. Vi mistenker bedriften for å drive sosial dumping og brudd på AML § 14-12 a om likebehandling. To arbeidere har til å stått fram med lønnskrav mot bedriften.

Gjennom forskrift er det krav til faglig kompetanse for å kunne arbeide med heiser. Vi har dokumentasjon på at denne forskriften stadig blir brutt av bedriften.

Husavtale og filibustertaktikk

På bedriften eksisterte det en husavtale. (En husavtale er etter arbeidstvistloven å oppfatte som en tariffavtale. Loven definerer tariffavtale som en avtale mellom en arbeidstakergruppe og bedrift – helt uavhengig av organisasjonsspørsmål.) Klubbens krav om ordinær tariffavtale (med EL og IT) ble reist for over ett år siden. Bedriften motsatte seg dette og hevdet at eksistensen av en husavtale, som tilfredsstiller arbeidstvistlovens definisjon til tariffavtale, forhindrer opprettelse av en ordinær tariffavtale. Montørklubben valgte derfor, i samråd med forbundet og LO, å avvente med å reise kravet inntil husavtalen utløp, dvs. 30. april i år. Husavtalen er nå sagt opp og krav om tariffavtale er reist.

Bedriften hevder fortsatt at EL og IT forbundet ikke har rett til å ta medlemmene ut i streik for å oppnå tariffavtale. De hevder at klubben er forpliktet til å forhandle om revisjon av husavtalen, på tross av at denne er sagt opp. Videre vises det til to punkter i den oppsagte husavtalen, som strekker sin varighet til 2019. De hevder dermed at de fortsatt formelt har en tariffavtale.

For å styrke sine argumenter om at de har en løpende husavtale, beordrer bedriften de tillitsvalgte, mot deres vilje, til å delta på det bedriften kaller forhandlingsmøter om husavtalen. De tillitsvalgte avviser slike «forhandlinger», men blir, ved hjelp av trusler om avskjed, tvunget inn i møtelokalene.

Pisk og gulrot – mest pisk

Det har vært nytteløst å få et saklig svar på hvorfor bedriften motsetter seg tariffavtale. Arbeidsgivernes representant (en tidligere fagforeningsaktivist) skriver mye om saken på sosiale medier, men ingenting om hvorfor bedriften kjemper med nebb og klør mot tariffavtale. Overfor de ansatte er lederne mer tydelig. De sier at kostnadene ved å følge tariffavtalen vil sette bedriften i en vanskelig økonomisk situasjon, som vil bli umulig å bære. Konkret vises det bl.a. til AFP-ordningen, og at tariffavtalen hindrer nødvendig fleksibilitet i et moderne samfunn.

Etter hvert som tidspunktet for utløp av husavtalen har nærmet seg, har intensiteten i provokasjonene mot de organiserte, spesielt de tillitsvalgte, økt i omfang. Arbeidsgivernes representant har uttalt at «kravet om tariffavtale er et rop om lønnsnedslag». En tariffavtale vil også innebære reduksjon i tjenestepensjonsordningen, blir det «informert» om. På et flere timers «informasjonsmøte» for alle ansatte ble all tid viet spørsmålet om tariffavtale. Direktøren berettet om bedriftens bedrøvelige situasjon, og nødvendigheten av at hele Orona-familiens innsats måtte til for å berge selskapet. Deretter fulgte arbeidsgiverens talsperson opp med formaninger, etterfulgt av andre ledere, med budskap om heisoverenskomstens negative følger. Seansen ble avslutningsvis krydret med at en av de kontoransatte berettet om hvor engstelig hun var for arbeidsplassen sin.

Slik kan lista gjøres ganske lang om pressmetoder som benyttes.

Mekling – streik

Meklingsmøte ble avholdt 9. mai uten at enighet ble oppnådd. Streik ble dermed et faktum og iverksatt fra arbeidsdagens begynnelse 14. mai.

Vi ser ikke bort fra at bedriften vil forsøke seg med utstrakt bruk av streikebrytere. Dette vil kunne skje ved å leie inn arbeidere fra blant annet Spania og Polen. Vi ønsker å gjøre det klart at vi ikke har til formål å utelukke utenlandske arbeidere fra arbeid i Norge. Ved en streik vil de utenlandske arbeiderne få tilbud om medlemskap og streikestøtte. Men hvis de velger å være streikebrytere, vil vi handle deretter.

Klubbens krav – vi ber om støtte

Nedenfor følger en oversikt over de krav klubben har reist.

  • Det opprettes tariffavtale med EL og IT Forbundet(Heisoverenskomsten)
  • Alt ulovlig heisarbeid må umiddelbart opphøre
  • Krav om spesifikk avtale for innleide hvor bl.a. følgende er med:
  • De tillitsvalgte skal, etter forespørsel, få opplyst av bedriften omfanget av innleide personer og hvor disse befinner seg. På samme måte skal det gis oversikt over hvilke bedrifter (eller enkeltmannsforetak) bedriften ev. har satt arbeid bort til.
  • De tillitsvalgte skal ha uhindret rett til, uten trekk i lønn, å kontakte de personer som omfattes av punktet ovenfor.
  • Det utarbeides i samarbeid med HMF, en plan for opplæring av medlemmer i HMF, som skal ha til siktemål å utdanne de aktuelle arbeidstakerne til heismontører.
  • Trusselen om lønnsnedslag og forringelse av tjenestepensjonsordningen ved opprettelse av tariffavtale frafalles. Lokale forhandlinger for 2018 gjennomføres snarest etter opprettelse av tariffavtale.

 
En seier i kampen som føres vil være et slag mot det useriøse arbeidsliv. Vi trenger støtte og fagbevegelsen trenger en vellykket kamp for tariffavtale og mot sosial dumping. Gi uttrykk for deres støtte ved å sende støtteerklæring til Heismontørenes Fagforening.

Les artikkel i Dagsavisen
Les artikkel på frifagbevgelse

Markus Hansen
Markus Hansen
Hansen er leder i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Arbeidstilsynet vil i sommer utføre tilsyn i utsatte bransjer, hovedsakelig i bygg og anlegg, for å kontrollere om det forekommer at arbeidere blir eksponert for kvarts. Vi vet at arbeidstakere daglig blir utsatt for kvartsholdig steinstøv, som kan forårsake lungekreft, allergi og KOLS.

RESULTATET FRA URAVSTEMNINGEN ER KLART

Da uravstemningen i tariffoppgjøret på heisoverenskomsten ble avsluttet torsdag den 23. mai var det klart at et stort flertall av medlemmene godkjenner det fremforhandlede forslaget.

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X