22. juni 2024

ET OPPGJØR MED HOLDNINGER TIL KVINNER I BRANSJEN

I heisbransjen, et arbeidsfelt kjennetegnet av solidaritet og samhold, avspeiler holdninger til kvinner fortsatt et bilde av ulikheter og utfordringer. Mens bransjen ser nye høyder når det kommer til antall kvinner i faget, møter fortsatt de samme kvinnene barrierer og utfordringer som hindrer deres likestilte deltakelse og anerkjennelse. Å undersøke holdningene og deres påvirkning på kvinnelige fagfolk i heisbransjen er en nødvendig refleksjon for å fremme en mer inkluderende og rettferdig arbeidskultur.

Med kun 13 aktive kvinnelige medlemmer i HMF, utgjør de bare 1,46 prosent av bransjens totale antall medlemmer. Dette er veldig lavt! For å tiltrekke flere kvinner til bransjen og beholde dem i faget, er det avgjørende å nøye vurdere hvordan vi som fellesskap behandler våre kvinnelige kolleger. Det krever et dypdykk ned i grunnholdningene. Våre kvinnelige kolleger opplever utfordringer når det gjelder å ta opp bekymringer. Samtidig rapporterer mange behandling som menn ikke ville ha akseptert. Dette kommer av grunnleggende holdninger som de fleste yrkesfag sliter med.

Etter å ha snakket med noen kvinnelige montører, kommer det frem en del som burde vært bedre i 2023. Selv om flere føler seg godt mottatt, og HMF gjør tiltak for å styrke samhold blant kvinnelige heismontører, opplever også flere uønsket oppmerksomhet, trakassering, nedsettende bemerkninger og fordommer. Kvinner i bransjen sitter med følelsen av at dette er noe de må tåle, og mener at det positive må løftes frem sammen med det kritikkverdige, i frykt for å bli stemplet som klagete. Det bør ikke være nødvendig å pakke inn kritikkverdige forhold for å bli hørt – og hvorfor er dette noe de må tåle? Når mannlige kolleger ikke ville funnet seg i samme behandling. 

Det er også flere som mener at de ikke blir inkludert sammen med resten av gutta, og at de alltid står litt på utsiden. Våre kvinnelige kolleger forklarer at det er mange ting de har godtatt før, som de ikke ville akseptert i dag. For eksempel er det problematisk at de ikke får tilpasset arbeidstøy og egne skiftebrakker. De sitter også med en følelse av å måtte være ekstra nøye ved arbeidsoppdrag fordi andre montører av det motsatte kjønn leter etter feil i arbeidet deres på en måte som de ikke ville gjort hos en mannlig heismontør. Denne type arbeidsforhold bidrar ikke til å gjøre yrket mer attraktivt for fremtidige kvinnelige kandidater. 

Stadig flere jenter søke seg til det som tradisjonelt sett har vært mannsdominerte yrker. Illustrasjon: Natali Popva.

Jeg mener at vi som bransje må gå grundig til verks med holdningene vi har til kvinnelige kolleger. Det ligger en gammel forestilling i bakhodet om at kvinner ikke kan være like dyktige håndverkere som menn. Denne tankegangen må vi legge bak oss. Kvinner har de samme forutsetningene for å bli gode heismontører som menn. Det kan være verdt å vurdere om vi bør løsne litt på «gutta-stemningen», og skape et miljø som inkluderer alle. Det er avgjørende å ha nulltoleranse for seksuell trakassering og uønsket oppmerksomhet. Dette er ikke noe man skal måtte tåle.

Det er viktig at vi som kolleger er tydelige når vi opplever slike holdninger blant oss. Vi må være villige til å si ifra og ta tak i disse holdningene når de oppstår. Det handler om å skape et miljø hvor alle, uavhengig av kjønn, føler seg respektert og inkludert.

Bedriftene spiller også en sentral rolle når det gjelder å bedre behandlingen av kvinnelige ansatte. Det er deres ansvar å sikre at det er dedikerte og avskilte brakker og garderober for kvinner, i samsvar med byggeplassforskriften og heisoverenskomsten. Tilbudet om arbeidstøy tilpasset kvinner bør være standard, uten at dette behøver og påpekes hver gang.

Videre er det avgjørende at bedriftene forbedrer sine ansettelsesrutiner når det gjelder lærlinger, med mål om å tiltrekke seg flere jenter til yrket. Mange er kanskje ikke klar over mulighetene som finnes for å bli heismontør, og noen kan dessverre bli oversett i rekrutteringsprosessen på grunn av fordommer. Selv om tilbakemeldingene fra montørene jeg snakket med indikerer en positiv utvikling og fremskritt, er det fortsatt en lang vei å gå for å oppnå likestilling på arbeidsplassen. Alle tillitsvalgte, verneombud og kolleger bør aktivt følge opp bedriftene for å sikre at de oppfyller sine forpliktelser og skaper et miljø preget av likeverd og inkludering.

Oppfordring til handling

Vi må arbeide for en mer inkluderende, og respektfull arbeidskultur, og aktivt reflektere over våre holdninger og handlinger. Dette betyr å lytte til våre kvinnelige kollegers erfaringer og ta dem på alvor, stå opp mot uønsket oppmerksomhet, nedsettende bemerkninger og trakassering. Vi må være enige om at dette ikke er akseptabelt og tørre å si ifra når vi ser eller hører om dette. Vi oppfordres til å aktivt støtte og inkludere våre kvinnelige kolleger i fellesskapet vårt. Det betyr å invitere dem til arrangementer, inkludere deres perspektiver i diskusjoner og gi dem mulighet til å komme med tilbakemeldinger på reelle problemer uten å bli sett ned på. Bedriftene må gjøre aktive valg for å bedre kvinnenes forhold og muligheter i bransjen.

Dette er lett for oss gutta å tenke at det ikke er så ille, men når det kommer til stykket er det våre kvinnelige kollegaer som må kjenne på disse problemene hver eneste dag.

Christopher R. Fossum
Christopher R. Fossum
Fossum er nestleder i HMF og redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X