15. juni 2024

HVILKE PARTI VIL HA STRENGERE KRAV FOR Å FORHINDRE SOSIAL DUMPING?

Siden 2017 har Oslo kommune stilt krav til sine leverandører, i det som er blitt kjent som Oslomodellen, i et ledd for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. LO i Oslo mener innsatsen mot sosial dumping på mange områder må økes ved å stille ytterligere krav til offentlige innkjøp. Se hva de forskjellige politiske partiene mener om dette.

Oslomodellen har styrket yrkesfag ved at det er stilt krav om at 10 prosent av alle arbeidede timer skal utføres av lærlinger og med en målsetning om at 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere. Fra den 1. september skjerpes kravene ytterligere ved at det kreves fast ansatte faglærte i 100 prosent stilling. 

«Krav om tariffavtale er et sentralt virkemiddel, men Oslo kommune må også se på sine egne rutiner. Det må også stilles strengere krav for å få skjenkebevilling, det skal svi når man ikke lønner folk skikkelig. Transportarbeideres kår og økende kriminalitet i næringen har blitt godt belyst i mediene. Mange leverer transporttjenester også til kommunen. Kreative yrker er et annet område hvor mange møter useriøse arbeidsvilkår. Vi vil bruke erfaringer fra bygg og kreve Oslomodellen etablert flere steder», skriver LO i Oslo som har stilt til sammen 28 spørsmål til de politiske partiene i Oslo foran kommunevalget 2023.

Nedenfor kan du se hva de forskjellige politiske partiene har svart på spørsmål fra LO om å styrke innkjøpsavtalen ved offentlig innkjøp.

Vil partiet at Oslo kommune skal gå inn for at nye avtaler kommunen inngår, skal inngås med bedrifter som har tariffavtale?

Arbeiderpartiet: 

Ja.

Sosialistisk Venstreparti: 

Ja.
Oslo SV vil at det ved etablering av ny næringsvirksomhet i Oslo skal innføres krav som sikrer trygge og anstendige arbeidsforhold. 

Rødt: 

Ja.

Miljøpartiet De Grønne: 

Ja.

Senterpartiet: 

Ja.

Høyre: 

Annet:
Det kan være riktig å stille krav om tariffavtale i bransjer med en rekke useriøse aktører, som for eksempel i byggebransjen, men ønsker ikke på generelt grunnlag å utestenge bedrifter som ikke har tariffavtaler. Høyre er glad for at dagens byråd har fulgt opp Høyres lansering av Oslomodellen fra 2014. 

Venstre: 

Annet:
Venstre mener det er viktig å sikre at alle som jobber under avtale med kommunen har gode lønnsvilkår, dette er også noe som bør kunne være et vilkår ved inngåelse av en avtale. Venstre ønsker derimot ikke å forplikte kommunen til at alle bedrifter må følge tariffavtale, og vil åpne for at bedrifter som ønsker det kan finne andre tilfredsstillende og gode lønns- og arbeidsvilkår i samarbeid med arbeidstakerne. 

Kristelig Folkeparti: 

Ja.

Fremskrittspartiet: 

Nei.

Vil partiet at Oslo kommune skal utvide Oslomodellen til å gjelde innkjøp av transporttjenester? 

Arbeiderpartiet: 

Ja.

Sosialistisk Venstreparti: 

Ja.

Oslo SV mener at maktbalansen i dagens arbeidsliv er skjev, og mange opplever useriøse arbeidsgivere. Oslo SV vil videreutvikle og utvide Oslomodellen og kontrollmekanismer som sikrer at modellen fungerer etter hensikt. 

Rødt: 

Ja.

Miljøpartiet De Grønne: 

Ja.

Senterpartiet: 

Ja.

Høyre: 

Annet:
Hvis det kommer frem at transportbransjen har mange useriøse aktører, er Høyre positive til det. 

Venstre: 

Nei.

Kristelig Folkeparti: 

Ja.

Fremskrittspartiet: 

Nei.

Vil partiet at Oslo kommune skal utvide Oslomodellen til å gjelde innkjøp av kultur, kulturopplevelser og tilrettelegging for kulturarrangementer? 

Arbeiderpartiet: 

Ja.

Sosialistisk Venstreparti: 

Ja.
Ja. Oslo SV vil dessuten at Oslo kommune skal tilrettelegge for økt fagutdanning innenfor bransjer som har behov for faglært arbeidskraft. Å utvide Oslomodellen til å gjelde kultur, kulturopplevelser og tilrettelegging for kulturarrangementer kan være en slik utvidelse. 

Rødt: 

Ja.

Miljøpartiet De Grønne: 

Ja.
Fra programmet: «Oslomodellen for kommunale innkjøpskrav for et seriøst arbeidsliv må gjelde for alle deler av næringslivet.» Vi anser derfor at det inkluderer tariff i hht. Oslomodellen, og også nye kontrakter fra Oslo kommune.

Senterpartiet: 

Ja.

Høyre: 

Nei.
Vi opplever at det er andre typer utfordringer i disse yrkene enn for eksempel bygg- og anlegg, og det kan være andre egnede virkemidler som er bedre egnet enn Oslomodellen på dette området. 

Venstre: 

Nei.

Kristelig Folkeparti: 

Ja.

Fremskrittspartiet: 

Nei.

Vil partiet at Oslo kommune skal stille krav om allmenngjort lønn ved behandling av skjenkesaker? 

Arbeiderpartiet: 

Annet:
Oslo Arbeiderparti vil ha ryddige arbeidsforhold i en ryddig utelivsbransje. Alle bevillinger i Oslo skal i løpet av fireårsperioden sendes til Arbeidstilsynet for kontroll. For serveringssteder som ikke her har lønns- og arbeidsvilkår minst i samsvar med allmenngjort tariffavtaler skal skjenkebevilling vurderes inndradd. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ja.
Oslo SV vil utrede hvordan skjenkebevillingen kan brukes som et virkemiddel mot useriøse aktører i bransjen. 

Rødt: 

Ja.

Miljøpartiet De Grønne: 

Annet:
Vi har ikke tatt stilling til dette i nåværende program. 

Senterpartiet: 

Ja.
Sp er for det, i en bransje der det trengs mer seriøsitet og organisering. Men her må det lovendring til. 

Høyre: 

Nei.

Venstre: 

Nei.

Kristelig Folkeparti: 

Nei.

Fremskrittspartiet: 

Nei.

Les hele LO i Oslos valghefte med spørsmål til de politiske partiene her!

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X